На 16 септември 2015 г. Областен информационен център – Габрово проведе информационен ден за представяне на актуални процедури по оперативните програми 2014-2020 г. В събитието взеха участие представители на Община Габрово, кметове и кметски наместници от общината, медии и граждани.

Представени бяха актуални процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“; ОП „Развитие на човешките ресурси“; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; ОП „Добро управление“; ОП „Околна среда“; ОП „Региони в растеж“, както и системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020.

Участниците в срещата бяха запознати от екипа на ОИЦ – Габрово с актуалните към момента възможности по оперативните програми в България. Представени бяха предстоящите за отваряне процедури до края на 2015 година, както и излезлите проекти на индикативни годишни работни програми на оперативните програми за 2016 г. Представени бяха и новите възможности и функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), чрез която проектните предложения ще се подават по електронен път.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.