Проект: Култура ON-air
Организация- изпълнител: Фондация „Граждански форум”
Партньори: Училищното настоятелство на Национална Априловска гимназия (УН на НАГ); „Елма” ООД; „Клъстер Творческо Габрово” ООД; Съюз на българските журналисти – Габрово
Стойност: 12500 лв., от които 9985 лв. от програма Култура
Описание:
Култура ON-air на Фондация „Граждански форум” създаде интернет платформа за култура, която до момента няма аналог в Габрово, а може би и в много други градове.
Предварителният анализ направен от фондация „Граждански форум” сочи, че културният продукт, създаван от местната общност на Габрово, достига до ограничен кръг хора със специализиран интерес в дадена област на културата. Има проблем с медийното популяризиране, разпространението на произведения на изкуството и архивирането им. Габрово е община с изключително влошаваща се медийна среда. Тенденцията се задълбочава с времето. Днес сме свидетели на големи национални медийни обединения, които съчетават различни варианти на разпространение – телевизии се обединяват с радия и интернет сайтове. Това се прави, за да се отговори на предизвикателствата на следващите 10 години. През този период ще започнат да функционират медии, които ще бъдат съвсем различни от известните днес сайтове. Публикуването на информация в тези медии ще става все по-скъпо. Влошаващата се медийна среда в Габрово има много важна връзка с културата, която се създава от местната общност. Нейният продукт е достъпен само на специализирани места – галерии, концертни зали, библиотеки. От друга страна има голяма заплаха от намаляване на потенциала на габровските медии и е на лице невъзможност, чрез сега действащите такива, да се достигне до широката публика в самата община, в страната и извън нея. Създаването на специализирана в областта на културата интернет-платформа „Култура ON-air” е важен елемент от решението на този проблем. Тя дава шанс за популяризирането, разпространението и архивирането на културен продукт от местен характер и възможността на аудиторията да го ползва по всяко време. Така се отговаря на една важна социална необходимост и биха могли да се ангажират нови публики.
След създаването на „Култура ON-air” вече може „да се докоснеш до Габрово от всяко кътче на света”.
Резултат:
  • Създаване на онлайн платформата за култура, осигуряваща възможност на местната общност да има свое пространство за популяризиране на творческия си продукт.
  • Създадена възможност за излъчвани музикални, танцови, художествени и други произведения на габровски автори и изпълнители.
  • Повишаване на интереса на публиката в Габрово, страната и извън нея към местния културен продукт, чрез възможността той да бъде потребяван директно чрез онлайн платформата „Култура ON-air”.
Връзки:
„6 за 9 или 9 за 6” „Традиции чрез иновации”