Над 120 представители на бизнеса в областта присъстваха на среща-дискусия по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, организирана в петък (31.08.2012 г.) от Областен информационен център – Габрово.

На дискусията беше обяснен напредъкът на програмата, както и новите процедури и възможности по нея. Освен презентации, в залата бяха представени и добри практики на фирми от Габровска област, които успешно са изпълнили проектите си, финансирани със средства от Европейския съюз и по-конкретно от ОП „Конкурентоспособност“.

  

Министър Томислав Дончев и ръководителят на Управляващия орган в Министерството на икономиката енергетиката и туризма, разясниха пред присъстващите новите политики за следващия програмен период 2014-2020 г. като иновации, научни изследвания, високи технологии и зелена икономика.

Зададени бяха множество въпроси във връзка с условията, допустимостта и начина на кандидатване по новооткритата и облекчена схема по ОП „Конкурентоспособност“- „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Безвъзмездната финансова помощ по схемата е в размер на 293 374 500 лева, а чрез списък с допустимо оборудване е улеснен изборът на подизпълнители – по три оферти. Другата разлика с досегашните процедури е, че проверките на място ще се сведат до една, след която ще бъде осъществявано и плащането по направените разходи. Кирил Гератлиев увери присъстващите, че ако тази схема, която предоставя възможност за закупуване на оборудване за достигане на енергийна ефективност както за производствените, така и за непроизводствените разходи, се приеме добре и има интерес от страна на бизнеса, то тя ще продължи да съществува и в следващия програмен период.

Към министър Томислав Дончев и ръководителя на УО на ОП „Конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев бяха отправени и някои предложения за по-доброто функциониране на програмата, като например: да бъдат обвързани схемите за наука и образование със схемите, насочени към бизнеса. По този начин ще се направи тясната връзка между фирмите и учебните заведения, ще има възможност за обмен, обучение и предоставяне на нови възможности за младите хора от една страна, а от друга – подготвени кадри за фирмите.

Допълнителна информация за възможностите по оперативните програми е достъпна и в Областен информационен център – Габрово, който е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.