Роден е на 23 септември 1966 година в гр. Габрово. Средното си образование завършва в Техникума по строителство във Велико Търново. През 1992 година завършва висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. През 2011 година придобива магистърска специалност „Изпълнение на задълженията на ръководни длъжности в системата на националната сигурност и отбраната“ във Военната академия „Георги Стойков Раковски“ – София.

Започва професионалния си път в областта на проектирането и строителството на подземна инфраструктура през 1992 година. Собственик и управител е на компании в тази сфера. Има натрупан опит в консолидирането на законодателство, свързано с всички фази на строителството – от устройствено планиране до въвеждането в експлоатация на строежите. Участвал е в множество законодателни промени за регламентиране функциите на заинтересованите ведомства при стартиране строителството на национални инфраструктурни обекти.