Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедурата „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“.

Операцията е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а Агенцията по заетостта е конкретен бенефициент. Общият бюджет на операцията е 40 млн. лв.

Основната цел на процедурата е да се предостави подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предизвикано от пандемията с коронавирус COVID-19.

По процедурата ще бъдат предоставени компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, упражняващи дейност в икономически сектор, посочен в акт на МС. Компенсацията е допустима до 6 месеца в размер на 290 лв. месечно за всяко заето лице, получаващо възнаграждение по трудов договор или самоосигуряващо се лице.

По процедурата могат да кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се лица, развиващи дейност в следните икономически сектори съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008): 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде 49.41 Товарен автомобилен транспорт 50 Воден транспорт 51.10 Пътнически въздушен транспорт 51.21 Товарен въздушен транспорт 52.23 Спомагателни дейности във въздушния транспорт I Хотелиерство и ресторантьорство 55 Хотелиерство 55.1 Хотели и подобни места за настаняване 55.10 Хотели и подобни места за настаняване 55.2 Туристическо и друго краткосрочно настаняване 55.20 Туристическо и друго краткосрочно настаняване 55.3 Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили 55.30 Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили 55.9 Други места за настаняване 55.90 Други места за настаняване 56 Ресторантьорство 56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване 56.10 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване 56.2 Приготвяне и доставяне на храна 56.21 Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод 56.29 Други дейности по приготвяне и доставяне на храна 56.3 Дейност на питейни заведения 56.30 Дейност на питейни заведения 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 79.1 Туристическа агентска и операторска дейност 79.11 Туристическа агентска дейност 79.12 Туроператорска дейност 79.9 Други дейности, свързани с пътувания и резервации 79.90 Други дейности, свързани с пътувания и резерва

Процедурата „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на адрес: https://esf.bg/procedures/kratkosrochna-podkrepa-za-zaetost-v-otgovor-na-pandemijata-ot-covid-19/

Крайният срок, в който Агенцията по заестостта трябва да подаде за оценка проектното си предложение е 30 юни 2020 г., 17:30 часа.