Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

  • процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Подкрепата по настоящата процедура е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост. Процедурата цели осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Краен срок: 15.06.2020 г. 16:30 ч.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1

 

“ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.054 по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

С настоящата процедура се цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица) и менторство. Предвижда се тя да подпомогне крайните получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и да осигури последваща подкрепа за реално стартираните предприятия по операции на ОПРЧР 2014-2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще.

Краен срок: 31.03.2021 г. 17:30 ч.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6c22d56d-5993-4e1f-a1e6-e5d5d2af1ca6

 

„СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА“

процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-6.008 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Целите на подмярката са:

  • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
  • ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
  • подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Краен срок: 15.05.2020 г. 17:30 ч.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a87757f0-bee5-405e-a865-cf2451a2b966

 

„БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Мярка 11 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Стартира приемът на заявления по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за кампания 2020 г. Към бюджета на мярката са прехвърлени 40 млн. евро. Подаването на заявления за подпомагане по мярката ще се осъществява при нови условия за допълнителните възможности за биопроизводителите. През 2020 г. няма да се подпомагат площи/животни/пчелни семейства, които са в период на преход към биологично производство. С оглед спазването на заложените цели в Националния план за развитие на биологичното земеделие в България, финансовият ресурс ще бъде насочен само към сертифицирани биологични производители.

Срокът за подаване на заявления е в рамките на Кампанията по директни плащания 2020 г.

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/startira-priemt-na-zayavleniya-po-myarka-11-biolog/

В приложения линк можете да се запознаете с Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 - ЛИНК