Мярка 60/40

Мярката е краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта, но и за гарантиране на доходите на служителите. Държавата покрива 60% от осигурителния доход на работниците и от осигурителните вноски, дължими от осигурителя. Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път през бюрата по труда.

Времетраенето на мярката е за срока на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за срок не по-дълъг от три месеца.

Критериите за подпомагане, вкл. работодателите, обхванати от мярката 60/40, се определят с акт на Министерския съвет: Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. С критериите и самото постановление можете да се запознаете ТУК.

 

Безлихвени кредити за защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19

Мярката е за физически лица, наети на трудов договор в неплатен отпуск и за самоосигуряващите се, като бюджетът е 200 млн. лв. за кредити до 4 500 лв. Досега 12 търговски банки са заявили интерес за участват. 

С параметрите на Програмата можете да се запознаете ТУК

 

Портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на МСП, пострадали от  извънредната ситуация и епидемията от COVID-1, предоставена чрез Програма на "Българска банка за развитие" АД

По Програмата ще се предоставят необезпечени оборотни кредити до 300 000 лв., на база на портфейлни гаранции от ББР към търговски банки с цел осигуряване на ликвидност за МСП за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19. Обемът на програмата е 2 млрд. лв., достъпен е до всички сектори на бизнеса. С Програмата можете да се запознаете ТУК.

 

Oтсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение

Търговските банки, приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения, ще обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин. Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви. Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения.

Предвиждат се три стандартизирани механизма:

  • Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца;
  • Механизъм № 2 - отсрочване на главница за до 6 месеца;
  • Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти.

Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

Пълният текст на утвърдения ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции може да бъде прочетен тук.

http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20200410_BG

 

Фонд на фондовете насочва ресурс от 762 милиона лева в отговор на икономическите последици от кризата

Фонд на фондовете предлага няколко инструмента. Първият от тях е за отпускане на кредити с максимален размер до 3,6 млн. лв., с разрешение за рефинансиране на задължения, възникнали преди повече от 60 дни, мярката се администрира през търговските банки и е за подпомагане на малки и средни предприятия. Предвиден е инструмент и за микрокредити до 50 000 лв. за предприемачи и самонаети лица с кратка бизнес история. Има и инструмент за капиталови инвестиции, отново чрез Фонда на фондовете, като инвестицията е средно около 800 000 лв., а подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията.

С Програмта на Фонд на фондовете, можете да се запознаете ТУК

 

Не се прилагат последиците от забава на плащане на задължения

До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи. 

 

Данъчни улеснения за бизнеса:

До 30 юни 2020 г. се удължават сроковете за/на:

- подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци;

- внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация;

- деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО;

- деклариране и внасяне на данъка върху приходите на бюджетните предприятия;

- деклариране и внасяне на данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта;

- деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби;

- подаване на годишния отчет за дейността.

През 2020 г. задължените по ЗКПО лица правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020 година. Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.