Отчетено беше изпълнението на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година, приета бе Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2021 година.

Гласувано бе изменение в общата численост и Структурата на общинска администрация Габрово като персонала в администрацията от 193 става 195 души. В Дирекция „Образование и социални дейности“ се създават два отдела „Образование, младежки дейности и спорт“ и „Социални дейности и здравеопазване“. Нов заместник - кмет, с ресор „Строителство, инфраструктура и екология“, ще отговаря за провеждането на местните политики в целия инвестиционен процес в сферата на строителството и екологията. Разформирова се дирекция „Устойчиво развитие“, като се запазват поотделно съществуващите към нея отдели – „Проекти и икономическо развитие“ и „Култура и туризъм“. В йерархична подчиненост отдел „Култура и туризъм“ ще бъде подчинен на заместник - кмета по образование, а отдел „Проекти и икономическо развитие“ ще бъде на пряко подчинение на кмета на Общината.

Увеличен бе капитала на Общински пътнически транспорт ЕООД – Габрово. „Общински пътнически транспорт” ЕООД – Габрово, като публично дружество, не е в състояние да получава безвъзмездна финансова помощ по някои от програмите за подкрепа на малки и средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“. Пречка за това се явява неговата декапитализация през последните години, а един от критериите за допустимост на кандидати по процедури за подбор на проекти е предприятието-кандидат да не е в затруднено положение. Като едноличен собственик на капитала на дружеството Община Габрово ще внесе парична вноска в размер на 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева, с която увеличава капитала на дружеството. От бюджета на Община Габрово за 2021 година ще бъде преведена 70% от сумата, а останалите 30% ще бъдат изплатени следващата година.

Приет бе бюджета на Община Габрово за 2021 година. Под мотото „Зелен, иновативен, интелигентен“ размерът на бюджета е 70 386 668 лв. В сравнение с миналогодишния бюджет има увеличение от близо 12 милиона лева като това се дължи основно на увеличаването на собствените приходи и по – специално - приходите от данък превозни средства, целевата субсидия във ВиК сектора и държавното финансиране на делегираните от държавата дейности. Най – голям дял в разходната част на бюджета има образованието, формирайки дял от почти 1/3.

Основните акценти в инвестиционната програма са – продължаване благоустрояването на квартал „Трендафил-2“, междублокови пространства и улици в града, завършване на кръстовището на ул.“Емануил Манолов“, „Баждар“ и „Чардафон“, обособяване на паркинг в района на Централния градски пазар, ремонт на пешеходната алея около язовир Синкевица, проектиране на нов гробищен парк в местността Колева ливада и изграждане на урнова стена, проектиране на крайречни зони и паркова среда около новата църква в кв. „Младост“.

Отделени са средства за ремонт на улици в селата, както и за водоснабдяване на малките населени места. Две нови подземни площадки за сметосъбиране ще бъдат изградени в централната градска част, а до края на годината уличното осветление в целия град ще бъде подменено с нови LED енергийно ефективни лампи.

Общински съвет гласува решение Община Габрово да придобие безвъзмездно сградата на бившия Текстилен техникум, за създаване и изграждане на Център за съвременно изкуство “Кристо и Жан-Клод”. Характеристиките на сградата предоставят възможност за създаване и представяне на изкуство, а близостта му до друга музейна институция, Домът на хумора и сатирата, създава възможност за оформяне на културен комплекс с интегриране на различни услуги и атракции. Проведени разговори с Министерство на културата дават уверението, че проектът за създаване на Център за съвременно изкуство е от национален интерес и ще бъде съпроводено както с институционална, така и с финансова подкрепа за развитие на инициативата. Центърът има потенциал да се развие като културна институция от международно значение, поставяйки, наред с Биеналето на хумора и сатирата в изкуството, града ни на картата на съвременното изкуство и култура.