Двадесет и четири са точките на утрешното заседание на Общински съвет - Габрово. То ще се проведе от 13.00 часа в зала "Възраждане" и може да бъде гледано онлайн през сайта на Община Габрово.

С материалите за заседанието можете да се запознаете в линка.

А ето и част от темите, по които ще взимат решения общинските съветници:

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие“.

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение “Развитие на  културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ чрез комбинирано финансиране на безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, група дейности „Културна инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и осигуряване на устойчивост на инвестицията.

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“.

Определяне на дейността по предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ като местна дейност за територията на община Габрово.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища - първо четене.

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод /извън границите на урбанизирана територия/ до ПИ с идентификатор 14533.26.25 по КК на с.Гарван, община Габрово

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: 'Допълнително водоснабдяване на с. Харачери, община Габрово-напорен водоем'.