На последното си заседание Общински съвет – Габрово единодушно подкрепи предложението на кмета Таня Христова за създаване на „Общински социален фонд COVID-19“. Фондът, разполагащ със средства в размер на 30 000 лв., ще предоставя еднократна подкрепа, под формата на ваучери за закупуване на хранителни продукти, на нуждаещи се лица и семейства, изпаднали в затруднение, в резултат на икономическите ефекти и последствия от въздействието на пандемията от COVID-19.

Съгласно утвърдените критерии ще могат да бъдат подпомагани лица и семейства, от които поне 1 пълнолетен член на семейството е с адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Габрово, както и месечният доход на член от семейството за предходния календарен месец да е в размер по-нисък или равен на 225 лева. Целевите групи, които ще могат да кандидатстват пред Фонда са безработни, самоосигуряващи се лица, както и такива в неплатен отпуск.

Подробно разяснение на критериите, както и приложението, под формата на декларация, която трябва да бъде попълнена може да намерите тук.