Общински съвет – Габрово прегласува и измени свое Решение № 8 от 26.01.2017 г. относно бюджета на Община Габрово за 2017 г. Това стана на последното заседание, проведено на 30 март 2017 г. Промяната засяга размера на сумата, определена за подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани спортни клубове в общината, чиято дейност е в обществена полза. С 21 гласа „за“, 1 против и 5 въздържали се, общинските съветници подкрепиха новото решение.

От приетата преди сума  от 215 000 лв., сега тя се измени и нарасна на общо 220 000 лв. От нея 160 000 лв. се разпределят по утвърдени критерии между спортните клубове по индивидуални и колективни спортове, 40 000 лв. се разпределят по утвърдени критерии между футболните клубове в детско-юношеските школи, 15 000 лв. се отпускат като еднократна целева субсидия за подпомагане дейността на мъжкия отбор на ФК „Янтра Габрово“. Също като еднократна целева субсидия се отпускат по 2 500 лв. на ХК „Чардафон“ – Габрово, които участват в „А“ Републиканска хандбална група и на Колоездачния клуб „Янтра - Исполин“, като субсидиите са предназначени да подпомогнат дейностите на двата клуба по постъпили в общинската администрация техни молби.

Сумата от 5 000 лв., с която се увеличава общият размер на субсидията за спортните клубове, ще се набави от фонд „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи“ от бюджета на Община Габрово за 2017 г.

Общинският съвет прие на второ четене Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово, която бе приета на първо четене на предходното заседание от 23 февруари т. г. Общинските съветници подкрепиха промени в проекта на Наредбата, за да се постигне по-голяма яснота и прецизност на текста, както и съответствие с нормативен акт от по-висока степен, какъвто е Законът за местното самоуправление и местната администрация. Наредбата влиза в сила от 15 април 2017 г.

Основната причина за изработването на тази наредба, е че липсва ясен и подробен регламент за отглеждането на различни видове селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места на територията на общината. В много случаи тази липса води до конфликт между частния и обществен интерес. Отглеждането ще става като се спазват правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания. Наредбата регламентира правата и задълженията на собствениците на селскостопански животни, както и допустимият брой за всеки вид селскостопански животни и птици, отглеждани във или извън строителните граници на населените места, за лични нужди или със стопанска цел. Чрез нея се урежда също така идентификацията и транспортирането на селскостопански животни, както и движението на пътни превозни средства с животинска тяга.

След влизането й в сила ще се подобри контролът върху отглеждането на селскостопански животни, ще се предотврати нерегламентираното изхвърляне на животински отпадъци и ще се подобрят хигиенните условия в населените места на територията на общината.

С 23 гласа „за“, без да има против или въздържали се, общинските съветници приеха предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените линии от републиканската транспортна схема, както и по общинските и вътрешноградски линии. Договорът на досегашния превозвач – „Бета бус 11“ ЕООД, изтича на 31 март 2017 г. По обявената обществена поръчка „Възлагане на обществен транспорт на пътници“ не са постъпили оферти в Община Габрово, независимо удължения срок за получаването им.

За да няма прекъсване на услугата „обществен превоз на пътници“, която е от общ икономически интерес, съветниците избраха новия превозвач да бъде „Общински пътнически транспорт“ ЕООД. Мотивът за избора на дружеството е, че към момента то обслужва всички останали линии от квотата на община Габрово.

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД ще предоставя обществен превоз на пътници по следните общински и вътрешноградски линии: № 3, № 13, № 21, № 27, № 29, Габрово – Балани, Габрово – Ясени, Габрово – Ясени – Орловци, Габрово – Жълтеш, Габрово – Дебел дял, както и по линиите от републиканската транспортна схема: Габрово - Бургас, Габрово – Варна, Габрово – Варна – Обзор, Габрово – Плевен.

Приета беше Общинската програма за закрила на детето за 2017 г. 26-ма от съветниците подкрепиха програмата, нямаше против или въздържали се. Тя е изготвена от Комисията за детето към Община Габрово, в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето. Стратегическата й цел е да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние. За постигането на целта ще се осигури на всички подходяща икономическа и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. Програмата цели да повиши благосъстоянието, качеството на живот и да гарантира законните интереси на всички деца на територията на общината.

Местният парламент разгледа и прие отчетите за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2016 г., на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г., както и за изпълнените дейности през 2016 г. по Програмата за опазване на околната среда на община Габрово 2016-2020 г.