На редовната сесия на Общински съвет – Габрово, проведена на 23 февруари 2017 г., бяха обсъдени проектите на три наредби, предложение за преобразуване на Помощно училище „Николай Палаузов“ в център за специална образователна подкрепа и бяха представени резултатите от първата конкурсна сесия на програма Култура.

Първата наредба е за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Габрово. Тя бе приета на първо четене с 23 гласа „за“, 1 „против“ и 5 „въздържал се“. Предстои обсъждането й на второ четене на следваща сесия.

Целта на наредбата е да се въведе централизиран електронен прием, при който основният критерий да бъде желанието на родителите. Ако има повече кандидати, отколкото места, с предимство при приема да бъдат децата, които живеят в близост до училището, за което се кандидатства. Проведена е среща с директорите на училищата, които имат прием на първи клас и с Регионалното управление на образованието – Габрово. В проекта на наредбата са отразени постъпилите предложения на директорите. Обсъдени са критериите за прием и са определени районите, близки до учебните заведения.

Втората наредба, която бе приета на първо четене с 27 гласа „за“, е за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Габрово. Никой от общинските съветници не гласува „против“ и „въздържал се“.

Основната причина за изработването на тази наредба, е че липсва ясен и подробен регламент за отглеждането на различни видове селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места на територията на общината. В много случаи тази липса води до конфликт между частния и обществен интерес. Проектът на наредбата цели регламентиране на основни права и задължения при отглеждането на селскостопански животни с нестопанска цел. Отглеждането ще става като се спазват правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания. Ще бъдат регламентирани правата и задълженията на собствениците на селскостопански животни, както и допустимият брой за всеки вид селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените места. Проектът на наредбата е съгласуван с Областната дирекция по безопасност на храните. Очаква се след влизането й в сила да се подобри контрола върху отглеждането на селскостопански животни, да се предотврати нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и да се подобрят хигиенните условия в населените места на територията на Габровска община.

Според наредбата общината ще бъде разделена на зони с очертани граници: идеален център (централна градска част), І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та зони. Така например отглеждането на селскостопански животни в имоти с жилищно предназначение, които са в строителните граници на населените места на територията на общината, е допустимо в кварталите от ІІІ-та и ІV-та зона, както и в селата на територията на общината, с изключение на с. Боженците и местността Узана. Въвежда се допустим обем на отглежданите животни в кварталите от ІІІ-та зона, а отглеждането им за лични нужди е допустимо в кварталите от ІV-та зона на града и в селата на територията на Габровска община. Забранява се отглеждането за лични нужди на селскостопански животни в кварталите от идеален център (централна градска част), І-ва и ІІ-ра зона на града, както и в мазета, тавани, балкони, веранди, тераси и други непредназначени постройки и помещения. Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел е разрешено извън строителните граници и в населените места на територията на общината, с изключение на града, като се извършва в сгради, предназначени за отглеждане на съответния вид животни. Наредбата урежда също така идентификацията и транспортирането на селскостопански животни, както и движението на пътни превозни средства с животинска тяга.

Общинските съветници приеха на първо и второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност. Новата наредба ще отстрани неточности и повторение на норми с идентично съдържание, установени при прилагането на Раздел VІІІ управление, придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на дружеството от сега действащата наредба.

Прието бе предложението за  преобразуване на Помощно училище „Николай Палаузов“ в център за специална образователна подкрепа. 26 общински съветници гласуваха „за“, 1 „против“ и 4 „въздържал се“. Преобразуването се налага от Закона за предучилищното и училищното образование, където е определен срок за изпълнение до една година от влизането в сила на закона, т. е. до 1 август т. г. Децата, които се подпомагат в помощните училища ще бъдат ученици на общообразователно училище, като в центровете ще продължи да се осъществява диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с учениците с умствена изостаналост и с множество увреждания. Преобразуването ще се осъществи през учебната 2017/18 г. Центърът ще осъществява педагогическа и психологическа подкрепа за оптимално развитие на силните страни на учениците, за коригиране и компенсиране на обучителни затруднения.

С 20 гласа „за“, 1 „против“ и 9 „въздържал се“ бе прието предложението за утвърждаване на окончателния бюджет на Община Габрово за 2016 г. 23 от общинските съветници подкрепиха бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г., а 7 гласуваха „въздържал се“, „против“ нямаше.

Общински съвет – Габрово се запозна с резултатите от първата конкурсна сесия на програма Култура. От кандидатствали 8 проектни предложения, три не са били допуснати до класиране, поради ниски средно аритметични оценки, изчислени на база индивидуални оценки по отделните критерии.