„Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ е първият проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който днес Община Габрово регистрира за оценяване в електронната система ИСУН 2020.

Проектното предложение е част от инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово и се подава по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“.

Дейностите включват мерки за подобряване на градската среда в три ключови обекта на територията на града.

Първият обект е „Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства“. Включена е рехабилитация на улиците „Христо Смирненски“, „Александър Стамболийски“, „Генерал Николов“, „Антим I“, „Георги Кирков“, „Братя Миладинови“, „Тотю Бенев“, пл. „Белорусия“, зелена площ и паркинг пред ДКЦ II, кръгово кръстовище на улиците „Александър Стамболийски“, „Генерал Николов“ и „Антим I“. Предвидено е възстановяване на парк „Колелото“ и реконструкция на крайречната улица „Аврам Гачев“, подмяна на тротоарни настилки и изграждане на фигурална и цветна композиция в централния кръг на „Колелото“, благоустрояване на вътрешнокварталните пространства в района.

Вторият обект е „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“. Той обхваща рехабилитация на тротоарни настилки, зелени площи, улично осветление, парапети на моста по продължението на участъците от главната улична мрежа, реконструкция на съществуващото кръстовище за въвеждане на кръгово движение, благоустрояване на вътрешнокварталните пространства между бул. „Априлов“ и р. Янтра.

Третият обект е „Изграждане на част от Източна градска улица“. Включен е ремонт на съществуващия тунел и рехабилитация на уличната мрежа за извеждане на движението от централна градска част по ул. „Пенчо Славейков“ през тунела и осъществяване на връзка с ул. „Орловска“.

Максималният срок за изпълнение на обектите е 30 месеца. Общата стойност на проекта е 11 162 347,68 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 7 721 892 лв., а собственото съфинансиране – 3 440 455,68 лв.

Съгласно указанията за кандидатстване по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, техническата документация по проекта бе предадена на оценяващото междинно звено, което функционира в общинската администрация от 18 януари тази година. В срок от 5 дни ръководителят на звеното трябва да сформира оценителна комисия, която ще има на разположение 90 дни, за да разгледа предложението.

Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово бе одобрена от УО на ОПРР през месец февруари 2016 г. Общата й стойност е 31 528 804,73 лв., като безвъзмездната финансова помощ пo приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е 25 739 640,08 лв.