Услугата по предоставяне на приемна грижа за деца в риск на територията на община Габрово ще продължи до края на месец май 2015 г. За целта е предоставен допълнителен ресурс в общ размер от 3 500 000 лв., които ще бъдат разпределени между 83 участващи общини от цялата страна.

Реализацията на основните дейности се финансира по проект „И аз имам семейство“ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Закрила на детето“.

Същинската дейност по предоставяне на услугата стартира от май 2012 г. след промените в Закона за социално подпомагане, даващи право на кметовете на общини да приемат кандидати за приемни родители и да бъдат техни работодатели.

До края на 2014 г. в Община Габрово са приети 24 заявления от кандидати за приемни родители. Комисията по приемна грижа е утвърдила 13 приемни семейства. Общият брой на децата, преминали през услугата, e 25. От настанените деца 19 са от общността, а 6 са изведени от специализирани институции.

Предоставените средства на Община Габрово от началото на проекта до 31 декември 2014 г. са на стойност 222 236.71 лв. Чрез реализиране на дейностите се осигурява възможност на децата да живеят в семейна среда и да имат достъп до необходимите им услуги. Проектът има принос и за предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

Към момента настанените деца на територията на общината са 11. Те живеят в 10 приемни семейства, от които 8 професионални и 2 доброволни. На този етап има три свободни семейства. Община Габрово е преизпълнила индикаторите за резултат по проекта, което налага спиране приема на заявления от кандидати за приемни родители. Периодично се провеждат групи за самопомощ, в които родителите споделят опит и проблеми при отглеждането на децата и търсят решения на възникнали трудности или кризисни ситуации.