Изграждането на кръгово кръстовище при Консултативна поликлиника се движи в график и се очаква съоръжението да бъде въведено в експлоатация от началото на месец ноември.

Информацията бе обявена по време на пресконференция за представяне на дейностите от интегрирания проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на Габрово.

„Изпълнението на строителните работи по кръстовището до Консултативна поликлиника обхваща три етапа, които се реализират с въвеждане на временна организация на движение по три различни начина, за да се осигурява и транспортна достъпност. Обхватът включва нови конструктивни детайли, които налагат изместване на съществуващите подземни комуникации и изграждане на нови“, коментира инж. Момчил Корназов – технически специалист в екипа на проекта.

Той съобщи, че предстои полагане на асфалтови настилки до последния износоустойчив пласт, след което ще се пристъпи към строителните дейности по ул. „Брянска“ и впоследствие по улиците „Емануил Манолов“ и „Стефан Караджа“, където ще се въведе нова организация на движение. През това време част от кръстовището ще може да се използва от моторни превозни средства. „Строителството се забави малко заради многобройните дъждове, но се надяваме цялостното завършване на кръстовището да приключи до края на месец октомври и през ноември да влезе в експлоатация“, допълни инж. Корназов.

Освен изграждане на кръстовище с кръгово движение, проектът включва обектите „Благоустрояване на зелена площ по ул. „Брянска“, „Реконструкция на ул. „Софроний Врачански“ и „Благоустрояване на кв. VI участък“. Строителните договори са на стойност 4 383 759,71 лв. с ДДС. Реализираните и предстоящите строително-ремонтни работи бяха представени от ръководителя на проекта инж. Марияна Костадинова. Тя съобщи, че предвидената реконструкция на парк „Маркотея“ все още не е започнала поради наличие на процедура по обжалване на решението за избор на изпълнител.


Тази публикация е изготвена в рамките на проект BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.