Община Габрово реализира проект  „И аз имам семейство” . Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Ви предоставяме информация за социалната услуга Приемна грижа.

От началото на 2012г. на територията на Община Габрово се реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, финансиран със Заповед № РД 08-55 от 30 септември 2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган. Бенефициент по проекта е Агенция „Социално подпомагане, а Община Габрово е партньор, съгласно партньорско споразумение с регистрационен номер BG051PO001-5.2.11-0001-С0001 изх. № СИ01-75 от 08.12.2011 г.

Проектът е в синхрон с изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и е насочен към развитие на приемната грижа като алтернатива на настаняването на децата в специализирани институции.

Цели по проекта:

 • Предоставяне на социалната услуга «Приемна грижа»
 • Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез увеличаване броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб;
 • Създаване на условия за намаляване на бедността чрез осигуряване на заетост като приемни родители на безработни лица;
 • Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво,  като инструмент за превенция настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.

Продължителността на Проекта е до 31.10.2013г.

Визия за изпълнение на проекта:

Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Отчитайки важността на професионализирането на услугата, в рамките на операцията ще бъде извършвана целенасочена дейност за обучение на приемни родители, както и индивидуална и групова супервизия, чрез която ще се гарантира качеството на услугата и превръщането й в ефективен инструмент за ограничаване постъпването на деца в институция.

Целеви групи:

 • Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки;
 • Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства,  в това число и семейства на техни близки и роднини;
 • Деца, настанени в специализирани институции;
 • Деца, настанени в приемни семейства;
 • Деца, настанени при близки и роднини

Община Габрово стартира процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители. Община Габрово е доставчик на услугата и ще бъде работодател на приемните родители, както и ще определя и предоставя месечен бюджет за отглеждане на детето, настанено в приемното семейство.

Приемните родители могат да бъдат доброволни и професионални.

Средства за възнаграждения на професионалните приемни родители:

 • Работната заплата на приемен родител с едно дете е определена като 130 % от минималната работна заплата – 377.00 лв.
 • Работната заплата на приемен родител с две деца е определена като 140 % от минималната работна заплата – 406.00 лв.
 • Работната заплата на приемен родител с три деца е определена като 150 % от минималната работна заплата – 435.00 лв.

 

            Разходи за дете, настанено в приемно семейство.

            Община Габрово ще изплаща месечен бюджет за издръжка за деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта на децата и техните нужди, както следва:

 • За дете от 0 до 3 г.                                               – 4    x ГМД = 260.00 лв.;
 • за дете от 3 до 14 г.                                             – 3,5 х ГМД = 227.50 лв.;
 • за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20г.             – 4    х ГМД = 260.00 лв.;
 • за дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2                                          ГМД – 78.00 лв.

*ГМД – Гарантиран минимален доход.

            Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до завършване на средно образование, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за семейните помощи за деца.

            Средствата за месечната издръжка на дете, настанено в приемно семейство се отпускат без да се взима под внимание размера на доходите на приемното семейство, въз основа на договора за настаняване на детето по чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

            Средствата за месечната издръжка на детето се изразходват за храна, дрехи, обувки, учебни пособия и помагала, заплащане на такси в детски градини, транспортни разходи, лекарства и изследвания, разходи за ел. енергия, вода, отопление, и санитарно-хигиенни материали. От тези средства приемното семейство осигурява и джобните пари за по-големите деца.

            След постъпило запитване от кандидати за приемни родители към Екипа по приемна грижа /ЕПГ/, социален работник предоставя пълна информация за процеса на „Приемна грижа”. Кандидатите за приемни родители подават заявление до кмета на общината. След подаване на заявлението, в хода на социалното проучване, кандидатите за приемни родители прилагат към него пакет документи (виж Приложение № 2). Социалният работник договаря и планира с кандидатите процеса на проучване. Екипа по приемна грижа в рамките на проучването провежда не по-малко от 5 срещи с кандидатите и останалите членове на тяхното домакинство, като най-малко 2 от срещите се провеждат в дома на кандидатите. Социални работници от Екипа по приемна грижа организират и провеждат обучение. Всички кандидати за приемни родители преминават през базово обучение, което включва най-малко 4 сесии по 3 часа по утвърдени рамкови програми. Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, получават и надграждащо обучение, което да гарантира адекватно удовлетворяване потребностите на всяко дете, настанено при тях. Изготвя се доклад и становище за резултатите от обучението. Социалният работник от Екипа по приемна грижа обобщава събраната информация в процеса на проучване, включително и от обучението и изготвя обобщен доклад. Изготвеният обобщен доклад се внася в Комисия по приемна грижа към Регионална дирекция «Социално подпомагане». Комисията дава становище относно възможностите на кандидатите и дава препоръка за тяхното утвърждаване или отхвърляне.

За повече  въпроси, може да се обаждате на телефони 818-399; 818-442.  При проявен интерес за кандидатстване, пълният набор от документи може да намерите тук.