Община Габрово уведомява всички превозвачи, които извършват таксиметров превоз на пътници, че размерът на данъка за 2023 г. е 300 лв. Данъкът е определен със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обнародван в Държавен вестник бр.66 от 01.08.2023 г.

Тъй като лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници през 2023 г. са подали декларации и са заплатили данък в размер на 500 лв. за всеки отделен автомобил, разликата между внесената сума и определения размер на данъка се явява надвнесена сума от 200 лв. за всеки отделен автомобил.

Надвнесените от данъчно задължените лица суми за данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г. подлежат на прихващане или възстановяване /по избор на данъчно задълженото лице/ по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За целта е необходимо да бъде подадено искане по образец в Дирекция „Местни данъци и такси“, намираща се на ул. „Райчо Каролев“ № 4.

На основание чл. 129, ал. 4 от ДОПК, надвнесените суми на юридически лица се възстановяват по посочена банкова сметка, на която фирмата е титуляр.

 

УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ 2023 – магията на едно зелено лято
1 август 2023
Одобриха проект за повече детски социални услуги
1 август 2023