На свое заседание днес Общински съвет – Габрово прие актуализация на инвестиционната програма и разчетите за капиталови разходи на Община Габрово за 2023 г. Възможността за утвърждаване на промени е нормативно обусловена като ограничението е същите да се извършват в рамките на бюджетната година.

Предвид възможността за освобождаване на средства от обектите - Доставка на два специализирани автомобила с общо допустима минимална маса 20 т. - втора употреба, за нуждите на ОП „Благоустрояване“; Проектиране на парк църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“; Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. „Аврам Гачев“ на север от МДХС и Спортна зала)  Общинската администрация смята за целесъобразно да бъдат включени нови обекти в инвестиционната програма, а имено: актуализация на проект Благоустрояване на парк "Баждар"; канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика; проектиране и изграждане районно осветление на алеята до яз. Синкевица.

В мотивите за гласуваната актуализацията е посочено:

Благоустрояването на парк „Баждар“ бе обект на проектиране в края на 2014, като финансирането е със средства от ЕС. Към настоящия момент за издаването на разрешение за строеж е необходимо да бъде извършена актуализация на одобрения в началото на 2015 г. проект. Готовността за издаване на строително разрешително би позволило сравнително бързо провеждане на процедура за възлагане на СМР при евентуално осигурено финансиране в края на настоящата или началото на следващата бюджетна година. Индикативните оферти за актуализацията възлизат на около 30 000 лв., като заедно с допълващите разходи по съгласуване на проекта стойността на обекта не би надхвърлила 32 000 лв.

Обектът „Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика“ бе включен в инвестиционната програма за 2022 г., като бяха извършени разходи в размер на 5 480 лв. (платено обезщетение за отчуждаване на имот и проектиране на част „пътна“). Същият не намери отражение в първоначалните разчети за капиталови разходи за 2023 г., но предвид освободените средства и напредналия етап на реализация може да бъде включен за финансиране с целева субсидия през 2023 г. Индикативният размер на разходите за СМР и надзор е за 630 500 лв., като предвид необходимото време за провеждане на процедура по възлагане и възможните дейности до края на строителния сезон, реалистичната годишна задача би възлязла на 300 000 лв.

Проектиране и изграждане районно осветление на алеята до яз. Синкевица, Към момента е в ход изпълнението на обект Разширяване на системата за видеонаблюдение - с. Драгановци, с. Яворец, предгаров площад, зона яз. Синкевица, кръстовище на ул. „Никола Войновски“ с ул. „Малина“ с годишна задача за 2023г. в размер на 115 075 лв. Предвид възможността видеонаблюдението в района на яз. Синкевица да бъде реализирано в следващите месеци, включването на проектирането и изграждането на осветление би позволило постепенното благоустрояване на общественото пространство. Разходите по проектиране и изграждане на осветление на алеята биха възлезли на 167 335 лв.

Представят възможностите за сътрудничество между науката и бизнеса на 15 юни в ТУ – Габрово
30 май 2023
Община Габрово ще предостави финансова подкрепа за участие на атлет от Габрово в Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Берлин
31 май 2023