На 28 март Европейската комисия и Европейският комитет на регионите провеждат събитие на високо ниво на Партньорствата за регионални иновации (PRI) като мост между интелигентната специализация и други политики на ЕС за насърчаване на териториална трансформация, основана на иновациите .

Участници в инициативата „От книгата за игра до прилагането“ са представители на 74 регионални власти, комисарите Мария Габриел, Елиза Ферейра, председателят на Комисията за социална политика, образование, заетост, изследвания и култура на Европейския комитет на регионите Таня Христова и заместник – председателят Комитета на регионите Марку Маркула. На научно ниво събитието събира водещи световни експерти в областта на иновациите и териториалното развитие чрез Научния комитет на PRI.

Бюджети с безпрецедентни размери са налични днес в ЕС за подкрепа на прехода към устойчивост. Само пари обаче не стигат за промяната. Скоростта и степента на глобалната промяна изискват системна трансформация и следователно системно сътрудничество. ЕС има възможността да бъде лидер в световен мащаб в тестването и насърчаването на управление за такава промяна. За да бъде осъществено това, ангажирането на представители от всички нива на управление е от съществено значение. Чрез обединяване на територии и общности за съвместяване на усилията, чрез насърчаване на сътрудничество между различни нива на управление, области на политика и сектори за взаимно свързване на потребности, искания, решения и екосистеми, ЕС може да ускори надпреварата за устойчиви иновации, без да изоставя никого.

В този контекст рамката на PRI, като мост между интелигентната специализация и други политики на ЕС за насърчаване на териториална трансформация, основана на иновациите, допринася за:

  1. Укрепването на иновационните екосистеми в Европа и
  2. Създаването на регионални иновационни долини около стратегически зони от общ интерес за територии, включително относно Deep Tech.

Структурирано в три блока - „От наука към политика“, „Новата европейска програма за иновации на териториално ниво“ и  „Междурегионално сътрудничество в PRI в подкрепа на Новата европейска програма за иновации“, събитието събира политически лидери, за да обсъдят приноса на Партньорствата за регионални иновации като мост между интелигентната специализация и други политики на ЕС.  

Партньорства за регионални иновации (PRI) е нов стратегически подход към териториална трансформация, насочена към иновации, целящи свързване на приоритетите на ЕС с националните планове и териториалните предизвикателства и възможности. През май 2022 г. Съвместният изследователски център публикува първия „Наръчник за партньорства за регионални иновации“, който може да послужи като основа за съвместно създаване със седемдесет и четирите територии, които бяха избрани да участват в пилотния проект PRI. Четирите държави членки, 63 региона, седем града и шест мрежи, които са част от пилотния проект, разработват съвместно и тестват нови инструменти и механизми за управление за интегриране на инициативи и инвестиции в стратегически области и свързване на възможностите и предизвикателствата на място с приоритетите на ЕС.

Партньорствата са обвързани с политическата рамка на ЕС, като подкрепят изпълнението на Европейския зелен пакт, Хоризонт Европа, Кохезионната политика и NextGenerationEU. Особено внимание се отделя на инструменти и механизми за управление, които мобилизират различни източници на финансиране и политики за увеличаване на въздействието и които могат да помогнат за свързването на регионалните и националните инициативи с инициативите на ЕС за двойния преход.

Наръчник за Партньорства за регионални иновации

Life streaming link

Извършване на годишна профилактика на оповестителни системи и съоръжения в Габровска област
28 март 2023
Над 30 дървета допълват благоустроената зона по улица "Свищовска"
28 март 2023