Върховният административен съд реши, че Община Габрово основателно е отказала разрешение за достъп до горски територии за извозване на незаконно отсечената дървесина в землището на село Зелено дърво.

Припомняме, че става дума за извършена незаконна сеч в частен имот в кметство Зелено дърво от неизвестен извършител. Съгласно Констативен протокол на Регионална дирекция по горите - Велико Търново, количеството отсечени дървета са 587 броя или 458 плътни кубически метра.

През юли 2021 година, от името на един от собствениците на гората, частен лесовъд поиска достъп до имота, в който е извършена сечта, за да бъде извозена дървесината. Но Община Габрово, чрез кметския наместник на Зелено дърво, отказа. Именно този отказ беше атакуван в съда.

В мотивите си пред върховния административен съд Община Габрово акцентира, че останалите собственици на имота не са дали съгласие да бъде сключен договор с частен лесовъд за управление и стопанисване на имота и не желаят да бъде извозвана дървесината, без изричното им знание и съгласие. Допълнително лицето, в чиито имот се намира временния склад също не е давало съгласие да се извършва дърводобива дейност и съхраняване на дървесина в неговия имот.

Съдът е счел, че Констативният протокол, издаден от Регионална дирекция по горите - Велико Търново, не покрива изискванията на констативен протокол, който да послужи за извозване на дървесина - в него лисват данни за превозни средства, място на доставка и срок за транспортиране.

Съдът намира още, че Община Габрово вярно е установила фактическата обстановка, като е приела, че към заявлението за достъп до горски територии не са представени изискуемите по закон документи при безспорно установената незаконна сеч.

На последната съдебна инстанция магистратите прецениха, че отказът на Община Габрово не е постановен в нарушение и отхвърлиха жалбата на частния лесовъд.

 

 

Снимка - илюстративна: Архив Община Габрово

Габрово с проект за климатична неутралност в 4 училища
22 февруари 2023
Правила за определяне на пациенти, желаещи да ползват услугите на „Регионален хоспис“ ЕООД, с финансовата подкрепа на Община Габрово, бяха приети от Общински съвет - Габрово
23 февруари 2023