По време на проведено заседание на 26 януари, Общински съвет – Габрово даде съгласие Община Габрово да кандидатства с два обекта за финансиране по проект „Красива България“ 2023. По Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ Община Габрово ще кандидатства за „Ремонт басейни в сграда на Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“. Последният ремонт в плувния комплекс е бил през 2009 година като ежегодно е била извършвана профилактика и ремонт, необходими след активното му използване. Поддръжката в басейна е включвала залепване на паднали плочки и частично фугиране на дъното, ремонт на компрометирани стени в помещението. В спомагателните помещения, каквито са съблекалните и санитарните помещения, е извършван периодично ремонт на стени, тавани, паднали плочки и др. В годините амортизацията на басейна е факт, който изисква спешен ремонт. Съобразно подготвеният инвестиционен проект и предвид изискванията на програмата, проектното предложение възлиза на обща стойност близо 352 хил лв, като стойността на СМР е 316 320 лв с ДДС. С взетото Решение Общинския съвет също дава своето съгласие Община Габрово да осигури 221 495 лв с ДДС като собствен финансов ресурс.  

По Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ Община Габрово ще кандидатства с проект Зоологическа градина, Габрово, Обслужваща сграда. Наличен е работен инвестиционен проект по части: „Архитектура“; „Конструкции“; „Геодеция“; „ВиК“; „Електрическа“ и „Енергийна ефективност“, съобразен с действащата нормативна уредба. Общата стойност на проекта е 197 483 лв с ДДС, стойността на СМР е 185 634 лв с ДДС, собственият финансов принос на Община Габрово възлиза на 98 742 лв с ДДС.

По време на своето заседание Общинският съвет прие още правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово. Такъв документ, освен че трябва да обслужва интереса на местната общност има за цел да даде възможност на местните културни оператори да се колаборират с такива, регистрирани на територията на РБългария. С приемането на Правилника се очаква увеличаване на конкуренцията между творческите общности при кандидатстване за финансови средства от Община Габрово, максимално разширяване на възможностите пред творците да представят своите проекти, увеличаване на броя на кандидатстващите организации, многообразието и високото качество на културните събития, представяни пред публика. Община Габрово ще възложи и изработването на Електронна система на Програма Култура като чрез нея ще се подават проектните предложения за кандидатстване, съобразно разпоредбите на настоящия правилник. Стремежът на Община Габрово е да удовлетвори в максимална степен нуждите на културните оператори и артистите на свободна практика, свързани с възможностите за представянето и реализирането на качествен културен продукт.

Общинските съветници в Габрово подкрепиха и Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Габрово за 2023 година. Тя е насочена към обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, които отстояват ценностната система на обществото в рамките на съществуващото културно многообразие в процесите на всеобхватна глобализация. Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организирането и реализацията на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване активността на читалищните ръководства за превръщането на читалищата в духовни центрове, работещи в полза на общността.

В рамките на заседанието съветниците разгледаха и внесено предложение за промени в Наредбата за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Габрово, което след обсъждане в залата беше оттеглено.

Общинският съвет отпусна близо 3500 лв за отпечатване на най-новата книга на Милка Пурел „Какво даде Габрово на България и света“, която включва истории за живота на талантливи габровци от различни  поколения, които прославят Габрово и допринасят за просперитета му. Желанието на автора и носител на почетния знак на Габрово, е книгата да достигне до максимално много млади габровци. Самото представяне ще се състои на 4 февруари от 16:00 ч. в зала „Възраждане“.

Център за творческо обучение ще представи в Габрово образователните решения от LEGO® Education
31 януари 2023
Акценти от срещата с регистрирани Сдружения на собственици във връзка с новата програма за енергийно обновяване на жилищата
31 януари 2023