На своето последно редовно заседание Общински съвет – Габрово даде съгласие за поемане на дългосрочен дълг от ДКЦ-1 ЕООД Габрово за финансиране на проект „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна среда, включително и благоустрояване на приемни пространства в сградата на втора база на ДКЦ 1. Базата е построена през началото на седемдесетте години на миналия век и през годините са правени частични ремонти с цел съхраняване на сградата. Дългият експлоатационен период и промените в нормативните изисквания налагат нов подход към досегашния начин на използването на сградата без промяна на нейните основни функции и предназначение. С реализирането на предвидените мерки за топло и хидроизолация, подмяна на топлоизточника от централно отопление на локално с газ, подмяна на радиатори, тръбна мрежа, осветителни тела, вентилационна система и др. ще  се повиши енергийният клас на сградата от клас Е на клас В.  Изпълнението на проекта цели да осигури общинската здравна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на Община Габрово в контекста на европейските изисквания за енергийна ефективност и ЗЕЕ. Реализацията на предвидените дейности пряко допринася за постигане на целите на Инвестиционната програма за климата и е в изпълнение на поетите от страната международни ангажименти в областта на опазване на околната среда. 

В рамките на това заседание общинските съветници дадоха съгласие за поставяне на мемориален елемент – камбанария, в градинката между ДТ „Рачо Стоянов“ и РБ „Априлов – Палаузов“ като символ на храм Благовещение Богородично. Предложението е постъпило до кмета на Община Габрово и има принципно съгласие от общинската комисия по въпросите, свързани с паметниците, паметните плочи, възпоменателни морени и др.  

Общинският съвет възложи предоставянето на здравно-социалната услугата „Грижа в дома” - услуга от общ икономически интерес на дирекция „Образование и социални дейности“ за 12 (дванадесет) месеца, считано от 09.01.2023г. за минимум 398 потребители. Услугата ще се предоставя без заплащане на такса от страна на потребителите.

Приет беше и План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2023 година. Той е в съответствие с изискванията на нормативната уредба и представлява отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Планирани са социалните услуги, които се финансират от държавния и общинския бюджет и са заложени дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година. Годишният план за развитие на социалните услуги за 2023 година в община Габрово поставя няколко основни цели като осигуряване на дългосрочна грижа за възрастни, хора с увреждания и лица от уязвими групи; осъществяване на превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск; създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на предоставяните социални услуги в общината.

Одобрени са разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2023 г. Освобождават се изцяло от заплащане в размер на 100 % от дължимата сума на такса за битови отпадъци за 2023 г. общинските и държавни училища на територията на Община Габрово, както и Центъра за специална образователна подкрепа. Технически университет-Габрово се освобождава от заплащане на такса битови отпадъци за 2023 г. в размер на 50%.

Приета бе актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022 г., както и бе дадено съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение „За децата на Габрово“ по програма „Развитие на човешките ресурси “ 2021 – 2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „ Бъдеще за децата“. В рамките на проекта се предвижда да се реализират услуги за ранно детско развитие, предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години; предоставяне на превантивни, подкрепящи, интегрирани здравно-социални услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания, както и напускащи системата за закрила на детето; въвеждащи и надграждащи обучения, включително и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги. Ще се осъществява здравна профилактика и превенция, информиране за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи и относно имунизационния календар. Ще се реализират превантивни дейности в най-уязвимите и маргинализирани общности (превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране и др.) и мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата. Проектът дава възможност да се продължат и развият услугите, предоставяни в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент G05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

Нови площадки за игра радват малчуганите в ДГ „Първи юни“
29 декември 2022
Габрово с награда от първия конкурс на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
30 декември 2022