Общинският съвет прие актуализацията на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2021 г. Средствата са за придобиване на материални и нематериални активни за учебни и детски заведения, и културни институти, за закупуване на оборудване за Общински спортни имоти. Местният парламент подкрепи и предложението за трансформиране на 576 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа.

Приет беше отчета за изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2020 г. По време дебата по предложението, кметът на Габрово Таня Христова коментира, че въпреки ситуацията, в която се намирахме, заради Ковид кризата, резултатите показват, че Община Габрово е успяла да съхни доброто доверие на габровци към това, което администрацията предлага и прави. Тя благодари на второстепенните разпоредители за отговорността и дисциплината, на габровци и на общинските съветници за подкрепата.

Общинският съвет прие на първо четене Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, чиято цел е по-ефективно управление на общинското имущество.

С решение на местния парламет Община Габрово ще предостави финансова помощ в размер на 1000 лв. на Териториална организация на сляпо-глухите. Средствата ще бъдат използвани за заплащане на разходите за консумативи, провеждане на спортни и обучителни дейности, помощ за лежащо болни.

 

Поземленият имот на новия храм в кв. Младост да бъде дарен на Великотърновска епархия реши местният парламент
26 август 2021
Режимно водоподаване на селата Лесичарка, Драгомани, Костенковци, Карали и мах. Поповци
27 август 2021