Община Габрово, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги, О Б Я В Я В А, че от 25.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да подадат следните документи:

  1. Заявление – декларация (по образец):
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Автобиография (CV);
  4. Копие на трудов договор (ако е приложимо);
  5. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

Документи от кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 25.01.2020 г. в „Дневен център за стари хора“ – гр. Габрово, ул. Ивайло № 13, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.

Документи по образец за кандидатстване за длъжност „Социален асистент“ могат да бъдат изтеглени от линка

За допълнителна информация: тел. 066/985 050; 0885 856185 – Надежда Кръстева и Милена Петкова.

 

Община Габрово обявява свободно работно място на длъжност асистент в Център за настаняване от семеен тип за стари хора - кв. Велчевци (на непълен работен ден - 4 часа) Община Габрово обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Общинска собственост"