АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

Адрес: гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 13

Дневен център за стари хора

Тел.: 066/985 050 и 0885 856185

e-mail: asistenti@gabrovo.bg

Работно време: 08.30 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

Целта на услугата е оказване подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни на всеки потребител. Оказваната помощ от социалния асистент се извършва съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя, които се уточняват предварително.

Дейностите, изпълнявани от социалните асистенти, включват подкрепа на ползвателите при:

  • самообслужване;
  • движение и придвижване;
  • промяна и поддържане на позицията на тялото;
  • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
  • комуникация.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГАТА АСИСТЕНТСКАТА ПОДКРЕПА

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

За ползване на услугата „Асистентска подкрепа“ през 2021 г. ползвателите не заплащат такса.

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Социален асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие.

С одобрените кандидати за социални асистенти се сключва трудов договор на пълен/непълен работен ден, съобразно определените на ползвателите часове за ползване на услугата.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Лицата, желаещи да ползват услугата, могат да заявят своето желание лично в Заведения за социални услуги - гр. Габрово, ул. Ивайло № 13, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа, както и по тел. 066/985 050; 0885 856185 или e-mail: asistenti@gabrovo.bg.

Документи от кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в Заведения за социални услуги – гр. Габрово, ул. Ивайло № 13, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.

Документи за кандидатстване