Община Габрово приема заявления от лица, желаещи да работят като лични асистенти по Механизма за лична помощ.

Тук може да изтеглите заявление-декларация за кандидатстване.

Заявлението и придружаващите го документи се приемат в Община Габрово, Център за административно обслужване.

Образец на заявление-декларация може да получите и в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово.

За допълнителна информация: 066/818 448, 066/818 324, 066/818-442, 066/818-399.

Резултат от процедура по подбор за длъжността социален работник по проект BG05SFPR002-2.001-0065 "Грижа в дома" Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”