Участието и класирането на състезатели и отбори в Олимпийски, Световни, Европейски, Балкански, Държавни първенства, Международни и Национални турнири се удостоверяват с протокол и бележка от съответната спортна федерация.

Отчетните форми трябва да бъдат заверени с подпис и мокър печат от председателя на спортния клуб.

Крайния срок за входиране на документите за годишен отчет в деловодството на Община Габрово е 17.00 часа на 30.03.2018 година.

В наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово са описани необходимите изискуеми документи. Спортните клубове представят и допълнително описаните приложения.

Приложения:

Формуляр № 2 - Оценка на спортно-техническите резултати на състезателите и отборите по възрастови групи