Община Габрово е бенефициент на редица проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и бюджета на Република България. Предоставената безвъзмездна финансова помощ допринася за устойчивото развитие на общината и региона. За постигането на тази цел, помощта следва да бъде използвана законосъобразно и целесъобразно. Въпреки съществуващите мерки и системи за вътрешен контрол, са възможни инциденти, свързани със злоупотреба със средства или нередности при използването им.

Затова е важно всички институции, участващи в управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС, да определят и приложат всички необходими мерки за предотвратяване на злоупотреби и разрешаване на нередности.

„Нередност" е „всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС, като отчете неоправдан разход в общия бюджет".

За всички получени сигнали за нередности и измами служителят по нередности прави съответни проверки за установяване достоверността на изложените в сигнала обстоятелства.

Сигнали за нередности/измами, свързани с проекти на Община Габрово, финансирани от ЕС, можете да подадете:

Служител по нередности в Община Габрово

тел. 066 818 348,

e-mail: stodorova@gabrovo.bg

Универсален телефон за сигнали на граждани: 0700 144 10

Можете да се обаждате денонощно, на цената на един градски разговор.

Вътрешните правила служат за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в процеса на изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз в Община Габрово.

Сигнали за корупция Правила за работа по постъпили жалби, предложения и сигнали