УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

           С настоящото Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услугата: „Предварително третиране на смесени битови отпадъци в Регион Габрово“, ще бъдат отворени на публично заседание от 10:30 ч. на 23.05.2014 г.,  в зала № 330, етаж 3, сградата на Община Габрово в гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3.

При отварянето на ценовите предложения могат съгласно чл. 68 (3) от ЗОП, да присъстват Участниците в процедурата, чиито оферти са приети и регистрирани или техни надлежно упълномощени представители, както и средствата за масова информация.