З А П О В Е Д

   №  527

      гр. Габрово, 04.04.2012 г.

                        На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 и ал. 4, чл. 134, ал.1, т. 2, чл. 98а и чл. 64, ал. 2 от ЗУТ, Протокол № 11/27.03.2012г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед № 2148/09.11.2011г. на Кмета на Община Габрово и искане вх.№ АУ-02-39-7/09.03.2012 год. от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ”- ЕАД

       Д О П У С К А М:

            Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Специализирана схема към действащия Подробен устройствен план  на гр. Габрово за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа.

Изработването на специализираната схема да се извърши при спазване на следните условия:

- Обхват на схемата – всички урегулирани поземлени имоти в строителните граници на гр. Габрово;

- За основа за изработването на схемата да послужи специализираната кадастрална карта на гр. Габрово;

            - Специализираната схема да бъде съобразена с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

            - Специализираната схема да се изработи на основание  чл. 64, ал. 2, от ЗУТ;

            - Специализираната схема да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от  АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ

Заместник-кмет на Община Габрово