З А П О В Е Д

   № 469

         гр. Габрово, 29.03.2012 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, във връзка с  чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ, Протокол № 10/20.03.2012г. на ОЕСУТ, одобрено задание от Кмета на Община Габрово, заповед № 2148/09.11.2011г. на Кмета на Община Габрово и искане вх.№ АУ-02-09-7/20.03.2012 год. от  Силвана Георгиева Михайлова и Димитър Стоянов Петров

     Р А З Р Е Ш А В А М:

            Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 027042  в  местност Корията Средока, землището на с. Враниловци, община Габрово, във връзка със смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - за жилищно строителство, както и изработване на Парцеларни планове /ПП/ за довеждащите проводи на техническата инфраструктура.

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:

- Обхват на плана – за ПИ 027042  в  местност Корията Средока, землището на с. Враниловци, община Габрово и съседните поземлени имоти;

            - ПУП – ПЗ и ПП да бъдат съобразени с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специа-лизирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

            - ПУП да се изработят при условията на чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал. 1 и 2 от ППЗОЗЗ;

            - ПУП да се представят за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането им.

       

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от  АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ

Заместник-кмет на Община Габрово