З А П О В Е Д

  № 565

        гр. Габрово, 09.04.2012г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 109, ал. 2 от ЗУТ и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ, протокол № 9 от 06.03.2012г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед № 2148/09.11.2011г. на Кмета на Община Габрово и искане вх.№ АУ-02-09-4/05.03.2012 год. от ЕТ “Проектстрой – П. Петров”         

  Д О П У С К А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на ПУП - ПЗ за ПИ 14218.704.7, ПИ 14218.108.126, ПИ 14218.108.117 и ПИ 14218.108.127 по кадастрална карта на гр. Габрово,  като към ПИ 14218.704.7, отреден за “Производствена и складова дейности” се присъединят ПИ 14218.108.126, представляващ гора с променено предназначение за “Обществено обслужване, детска площадка и озеленяване”, ПИ 14218.108.117, представляващ гора с променено предназначение за “Строителство на селскостопанска сграда и резервоар” и ПИ 14218. 108.127, представляващ гора с променено предназначение за “Обществено обслужване, параклис и ЗХР” /Заповед № 1835 от  28.10.2008г. на Държавна агенция по горите за изключване от горски фонд/ и новообразуваният поземлен имот се отреди за “Производствена, складова  дейност и обществено обслужване”.

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:

- Обхват на плана – ПИ 14218.704.7, ПИ 14218. 108.126, ПИ 14218.108.117, ПИ 14218.108. 127 по кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със заповед № РД-18-64/26.10.2007г.; на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед КД -14-07-827/21.07.2008г. на  Началника на СК – Габрово.

- ПУП - ПЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

            - ПУП да се изработи на основание  чл. 109, ал. 2 от ЗУТ и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ;

            - ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от  АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ

Заместник-кмет на Община Габрово