З А П О В Е Д

   № 546

      гр. Габрово, 06.04.2012г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 109, ал. 2 от ЗУТ и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед № 2148/09.11.2011г. на Кмета на Община Габрово и искане вх.№ АУ-02-09-8/23.03.2012 год. от Нели Атанасова Ноева, Вълко Димов Пингелов и Мирослава Димитрова Белчева

      Д О П У С К А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на ПУП - ПЗ за ПИ 060035 в землището на с. Поповци, представляващ земеделска земя с променено предназначение за жилищно строителство (Решение № К-9/10.12.2008г. на Областна дирекция “Земеделие” - Габрово), като за сметка на ПИ 060035 се обособят три поземлени имота (съобразно променената карта на възстановената собственост), които да бъдат отредени за жилищно строителство.

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:

- Обхват на плана – ПИ 060034, ПИ 060038 и ПИ 060039 (образувани от ПИ 060035) в землището на с. Поповци  с ЕКАТТЕ 57675, общ. Габрово;

- ПУП - ПЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

            - ПУП да се изработи на основание  чл. 109, ал. 2 от ЗУТ и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ;

            - ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от  АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ

Заместник-кмет на Община Габрово