З А П О В Е Д

 №  453

гр. Габрово, 27.03.2012г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед № 2148/09.11.2011г. на Кмета на Община Габрово и искане Вх. № АУ-02-09-6/19.03.2012г. от Досьо Николов Василев и Стефан Николов Василев

       Д О П У С К А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на ЗРП за част от кв. 92 по плана на гр. Габрово – ІІ етап, І част, като  на УПИ ІV – 98, УПИ ІІІ – 84 и УПИ V – 85  се обединят в един урегулирани поземлен имот – УПИ, отреден за търговия, битови услуги и офиси.

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:

- Обхват на плана – УПИ ІV – 98, УПИ ІІІ – 84 и УПИ V – 85  от кв. 92 по плана на гр. Габрово – ІІ етап, І част и съседните урегулирани поземлени имоти;

-  ПУП да се изработи като ПРЗ – план за регулация и застрояване;

-  ПУП да се съобрази с одобрената кадастрална карта на гр. Габрово;

            -  ПУП - ПРЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

            - ПУП да се изработи на основание  чл. 134, ал. 1,  т. 1 от ЗУТ;

            - ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от  АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ

Заместник-кмет на Община Габрово