Заповед

№  530

гр. Габрово, 04.04. 2012 г.

                        На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 и ал. 4, чл. 134, ал.1, т. 2, чл. 98а и чл. 64, ал. 2 от ЗУТ, Протокол № 11/27.03.2012г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед № 2148/09.11.2011г. на Кмета на Община Габрово и искане вх.№ АУ-02-39-7/09.03.2012 год. от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ”- ЕАД

  Д О П У С К А М:

            Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Специализирана схема към действащия Застроителен и регулационен план  на с. Враниловци за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа.

Изработването на специализираната схема да се извърши при спазване на следните условия:

- Обхват на схемата – всички урегулирани поземлени имоти в строителните граници на с. Враниловци;

- За основа за изработването на схемата да послужи действащия кадастрален и регулационен план на с. Враниловци, одобрен със Заповед № 1129/17.11.1970 г.;

            - Специализираната схема да бъде съобразена с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

            - Специализираната схема да се изработи на основание  чл. 64, ал. 2, от ЗУТ;

            - Специализираната схема да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от  АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ

Заместник-кмет на Община Габрово