Обявление № УТ-02-01-142#3 от 06.03.2012г.

Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че със заповед № 356 от 06.03.2012г. на Кмета на Община Габрово е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на Застроителен и Регулационен план /ПУП за ЧИ на ЗРП/  и Работен устройствен план /РУП/ за част от кв.22 по плана на гр.Габрово – 85,86 част.

Недоволните могат да обжалват заповедта на основание чл. 215 от ЗУТ пред Габровския Aдминистративен съд чрез Община Габрово в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на обявлението. Възраженията се подават в два екземпляра в деловодството на Общината.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая №303, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.