Дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово съобщава, че е одобрен “Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на Северна зона Габрово /обхват СИЗ, кв. Стефановци, кв. Бойката, кв. Златари, кв. Тончевци/ в цифров и графичен вид в мащаб 1:1000”, с Решение №167 от 21.07.2011г. на Общински съвет Габрово.

Решението е публикувано в Държавен вестник бр. 67/30.08.2011г. ПУП – ПРЗ е изложен в стая 309 в сградата на Община Габрово. Възражения по Решението на Общински съвет Габрово могат да бъдат направени на основание чл. 215 ал.4 от ЗУТ чрез Община Габрово до Административен съд - Габрово по реда на АПК в 30-дневен срок от датата на обнародването му в ДВ.