Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №1066/06.06.2011г. за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ за Частично изменение на ПУП за част от кв. 82 по плана на гр. Габрово-І етап, ІV част. Недоволните могат да обжалват заповедта, на основание чл. 215 от ЗУТ, пред Габровския Aдминистративен съд чрез Община Габрово, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението. Възраженията се подават в два екземпляра в деловодството на Общината. Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 313 етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.