Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП за ЧИ на ПУП за ПИ (Поземлен имот) 14218.34.527 по Кадастралната карта на гр. Габрово, м. Драганчева кория. Възражения по проекта могат да бъдат направени в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявлението, пред ОЕСУТ при Община Габрово, на основание чл.128, ал.7 от ЗУТ.

Възраженията се подават в деловодството на Общината. Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 313, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.