Община Габрово, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №1022/01.06.2011 г. на Кмета на Община Габрово е одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 17 по плана на с. Златевци, Община Габрово.

Заповедта е обявена с обявление АУ-02-11-1 от 01.06.11 г.

Възражения по заповедта могат да бъдат направени в 14 – дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.