З А П О В Е Д
№ 58
гр. Габрово, 17.01. 2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 135, ал. 3 и 4 от ЗУТ,във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, становище на Главния архитект на Община Габрово, Заповед №2814/30.12.2008 год. на Кмета на Община Габрово и искане вх.№ УТ.7-129/28.10.2010 год. от Яна Петкова Камбурова,

Извършвам поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 2382/19.11.2010г. на Кмета на Община Габрово, относно грешно изписване на номера на поземления имот, за който е отреден УПИ ІV от кв. 7 по плана на гр. Габрово –кв. Войново, в частта на заповедта, с която се допуска изработване по частен път на ПУП за частично изменение на ЗРП, като в разпоредителната част на влязлата в сила заповед номерът на урегулирания поземлен имот да се чете УПИ ІV-37, вместо УПИ ІV-57 от кв. по плана на гр. Габрово, кв. Войново.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 2382/19.11.2010г, която остава непроменена в останалата си част.
Заповедта подлежи на отстояване в 14-дневен срок от нейното съобщаване пред Административен съд – Габрово по реда на АПК. Жалбата се подава чрез Кмета на Община Габрово.
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица.


ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Зместник-кмет на Община Габрово