З А П О В Е Д
№ 603
гр. Габрово, 01.04.2011 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед № 1619/06.08.2010 год. на Кмета на Община Габрово и предложение на дирекция “ОССД” при Община Габрово

Д О П У С К А М:

Изработване ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ на Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 6 по плана на кв. Кряковци, гр. Габрово, като за ПИ 95 и част от ПИ 96 се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане “Обществено обслужване”, при спазване на следните условия:
- Обхват на плана – ПИ 95, ПИ 96 и съседните урегулирани поземлени имоти;
- ПУП да се изработи като ПРЗ – план за регулация и застрояване;
- По отношение на границата с УПИ Х-99 да се приложи § 8 от ПР на ЗУТ;
- ПУП – ПРЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник-кмет на Община Габрово