З А П О В Е Д
№ 604
гр. Габрово, 01.04.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, запо-вед № 1619/06.08.2010 год. на Кмета на Община Габрово и искане вх. № УТ.7-26/
15.03.2011 г. от Христо Тодоров Спасов и Христина Цанкова Спасова

Д О П У С К А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение /ЧИ/ на Застроителния и регулационен план /ЗРП/ на част от кв. 6 по плана на кв. Пройновци, гр. Габрово, като вътрешните регулационни линии на УПИ ІV-52 се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ 14218.536.87 по кадастралната карта на гр. Габрово, при спазване на следните условия:
- Обхват на плана –УПИ ІV-52 от кв. 6 по плана на кв. Пройновци, гр. Габрово и съседните му урегулирани поземлени имоти;
- ПУП да се съобрази с имотните граници на ПИ 14218. 536.87 по по кадастралната карта на гр. Габрово, одобрена със заповед РД-18-19/18.05.2007г.;
- ПУП да се изработи като ПРЗ – план за регулация и застрояване;
- ПУП - ПРЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи на основание чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник-кмет на Община Габрово