З А П О В Е Д
№ 445
гр. Габрово, 15.03.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, чл. 28, ал. 1,ал. 2 и ал. 4 от ППЗОЗЗ, Протокол № 6/08.03.2011г. на ОЕСУТ, одобрено задание от Кмета на Община Габрово и искане вх.№ УТ.7-20/ 07.03.2011 год. от “ЕКО ПРОЕКТ” ООД,

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за трасе на електро-провод за захранване на ПИ 000098 в землището на с. Враниловци, който представлява земеделска земя с променено предназначение за производствени дейности.
Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:
- Обхват на плана – ПИ 000113 и ПИ 000098 и съседните поземлени имоти;
- ПУП - ПП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специа-лизирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи при условията на чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ППЗОЗЗ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ
Кмет на Община Габрово