З А П О В Е Д
№ 602
гр. Габрово, 01.04. 2011 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ, Протокол № 5/22.02.2011г. на ОЕСУТ, одобрено задание от Кмета на Община Габрово и искане вх.№ УТ.7-13/ 18.02.2011 год. от Христо Дочев Дочев и Христо Иванов Кошерски,

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в ПИ 072041 в землището на с. Поповци, във връзка с разширяване на площадка в ПИ 072040 в землището на с. Поповци, представляващ земеделска земя със сменено предназначение за “Автокъща, диагностичен пункт и автомивка”.
Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:
- Обхват на плана – ПИ 072040 и ПИ 072041 в землището на с. Поповци и съседните поземлени имоти;
- ПИ 072041 да бъде предвиден без застрояване, тъй като попада в сервитута на път ІІ клас от републиканската пътна мрежа;
- ПУП - ПЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специа-лизирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи при условията на чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал. 1 и 2 от ППЗОЗЗ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник-кмет на Община Габрово