З А П О В Е Д
№ 490
гр. Габрово, 18.03.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, запо-вед № 1619/06.08.2010 год. на Кмета на Община Габрово и искане вх. № УТ.7-10/
08.02.2011 г. от “ДЕЛТА” ООД и от Красимир Василев Костов

Д О П У С К А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ на част от кв. 97 по плана на гр. Габрово – ІІ етап, І част, като между УПИ V-199 с отреждане “За складова , производствена и обслужваща дейност” и УПИ VІ-200 с отреждане “За складова , производствена и обслужваща дейност” се установи ниско свързано застрояване, при спазване на следните условия:
- Обхват на плана –УПИ V-199 и УПИ VІ-200 от кв. 97 по плана на гр. Габрово – ІІ етап, І част и съседните им урегулирани поземлени имоти;
- ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
- ПУП - ПРЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник-кмет на Община Габрово