З А П О В Е Д
№ 280
гр. Габрово 16.02. 2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед № 1619/06.08.2010 год. на Кмета на Община Габрово и искане вх. № УТ.7-8/26.01.2011 г. от “МАК” АД и от Йонко Бориславов Костадинов

Д О П У С К А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ на част от кв. 13а по плана на гр. Габрово – част 72, като за УПИ ІІІ-“МАК АД – текстилно производство” се установи устройствена зона Пп – предимно производствена - вместо установената с действащия план чисто производствена зона, при спазване на следните условия:
- Обхват на плана – УПИ ІІІ-“МАК АД – текстилно производство” от кв. 13а по плана на гр. Габрово – 72 част, и съседните му урегулирани поземлени имоти;
- ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
- ПУП - ПРЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник-кмет на Община Габрово