З А П О В Е Д
№ 265
гр. Габрово 15.02. 2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗГ, писмо рег. индекс ИАГ-12177/23.12.2010г. на изпълнителния директор на ИАГ, Протокол №2/25.01.2011г. на ОЕСУТ, одобрено задание от Кмета на Община Габрово, договор за доброволна делба на недвижими имоти с нотариални заверки рег. № 6493 рег. № 6494 от 02.08.2010 г. и искане вх.№ УТ.7-6/25.01.2011 год. от Красимир Методиев Петров,

Р А З Р Е Ш А В А М:

, за която част със скица-проект № 6389/ 25.10.2010 г. на СГКК – Габрово е обособен ПИ 14218.112.510, във връзка с промяна предназначението на същия за ниско жилищно застрояване и изключването му от горския фонд.
Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:
- Обхват на плана – ПИ 14218.112.506 по кадастралната карта на гр. Габрово и съседните поземлени имоти;
- ПУП - ПЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи при условията на чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗГ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник-кмет на Община Габрово