З А П О В Е Д
№ 266
гр. Габрово 15.02. 2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ, Протокол №2/ 25.01.2011г. на ОЕСУТ, одобрено задание от Кмета на Община Габрово, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с нотариална заверка рег. № 57/11.01.2011г. и искане вх.№ УТ.7-4/17.01.2011 год. от Николай Тихомиров Николов,

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в част от ПИ 14218. 206.224 в местност “Барутен склад” в землището на кв. Палаузово, гр. Габрово, съответстваща на ПИ 14218.206.225 по скица-проект №106/12.01.2011г. на СГКК – гр. Габрово, във връзка с разширяване на площадка в ПИ 14218.206.75, представляващ земеделска земя със сменено предназначение за “Склад с жилищна част”.
Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:
- Обхват на плана – ПИ 14218.206.75 в местност “Барутен склад” в землището на кв. Палаузово, гр. Габрово, ПИ 14218.206.225 по скица-проект №106/12.01.2011г. на СГКК – гр. Габрово и съседните поземлени имоти;
- ПУП - ПЗ да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи при условията на чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал. 1 и 2 от ППЗОЗЗ;
- Сделката по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с нотариална заверка рег. № 57/11.01.2011г. да бъде приключена преди внасянето на ПУП – ПЗ за одобряване в Община Габрово;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.