З А П О В Е Д
№ 126
р. Габрово 26.01.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед № 1619/06.08.2010 год. на Кмета на Община Габрово и искане вх. № УТ.7-1/10.01.2011 год. от Николай Христов Белчев

Д О П У С К А М:

Изработване ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА на Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение /ЧИ/ на План за регула-ция /ПР/ на част от кв. 15 по плана на гр. Габрово, кв. Тлъчници – ІІ част, като вътрешните регулационни линии на УПИ VІ-2041 се поставят в съответствие с границите по кадастралната карта, одобрена със заповед РД-18-64/ 26.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при спазване на следните условия:
- Обхват на плана - УПИ VІ-2041 от кв. 15 по плана на гр. Габрово, кв. Тлъчници – ІІ част и съседните му урегулирани имоти;
- ПУП да се изработи като ПР – план за регулация;
- ПУП да се съобрази с кадастралната карта, одобрена със заповед РД-18-64/ 26.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК
- ПУП - ПР да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализи-рани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се изработи на основание чл. 134, ал.2, т. 4 от ЗУТ;
- ПУП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на допускането му, като при внасянето му в Общината се заплаща такса за обявяване и одобряване на същия.
Предлагам да издадете заповед на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ с мотивирано предписание за изработване на ПУП за ЧИ на ПР на част от кв. 15 по плана на гр. Габрово, кв. Тлъчници – ІІ част, като вътрешните регулационни линии на УПИ VІ-2041 се поставят в съответствие с границите по кадастралната карта, одобрена със заповед РД-18-64/ 26.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК.

ИНЖ. ДОБРИН САВЧЕВ
Заместник-кмет на Община Габрово